پلیس از اقدامات کارمند زود اندیش در تیراندازی در ایندیانا والمارت تمجید می کند
منبع