هیئت منصفه 15 میلیون دلار به جانی دپ در دعوای افترا و 2 میلیون دلار به امبر هرد در دعوای متقابل جایزه می دهد.
Source link