مانچین «سیاست انتقام» را در مورد طرح مجوز مورد انتقاد قرار داد
منبع