15 فوت برف چه شکلی است؟ پارک ملی یوسمیتی صحنه های زمستانی کمیاب را به ما نشان می دهد

برایان اوکس، هواشناس سرویس ملی هواشناسی در هانفورد، گفت که منطقه یوسمیتی دیگر تحت هشدار کولاک نیست، اما این منطقه می تواند شاهد گرد و غبار و احتمالاً به اندازه یک اینچ برف در چهارشنبه باشد.

ارتفاع برخی از مناطق این پارک به 15 فوت رسیده است. پارک در یک پست فیس‌بوک می‌گوید خدمه برای بازگرداندن خدمات حیاتی در پارک تلاش می‌کنند تا امکان بازگشت ایمن به بازدیدکنندگان فراهم شود.

به گفته وب سایت پارک ملی، پارک ملی یوسمیتی پس از تجربه بارش قابل توجه برف در سراسر پارک به روی همه بازدیدکنندگان بسته است.

کابین‌های چادر در روستای کری در پارک ملی یوسمیتی تقریباً پوشیده از برف است. بر اساس پست فیس بوک سرویس پارک ملی در روز سه شنبه، 28 فوریه 2023، پس از اینکه پارک بارش قابل توجهی برف را تجربه کرد، یوسمیتی به روی بازدیدکنندگان بسته است.

ایوانی در روستای کری در پارک ملی یوسمیتی در برف قاب شده است.  بر اساس پست فیس بوک پارک ملی یوسمیتی در روز سه شنبه، 28 فوریه 2023، پس از اینکه پارک بارش برف قابل توجهی را تجربه کرد، یوسمیتی به روی بازدیدکنندگان بسته است.

ایوانی در روستای کری در پارک ملی یوسمیتی در برف قاب شده است. بر اساس پست فیس بوک پارک ملی یوسمیتی در روز سه شنبه، 28 فوریه 2023، پس از اینکه پارک بارش برف قابل توجهی را تجربه کرد، یوسمیتی به روی بازدیدکنندگان بسته است.

برف درب سرویس بهداشتی را در روستای کری در پارک ملی یوسمیتی مسدود می کند.  بر اساس پست فیس بوک سرویس پارک ملی در روز سه شنبه، 28 فوریه 2023، پس از اینکه پارک بارش قابل توجهی برف را تجربه کرد، یوسمیتی به روی بازدیدکنندگان بسته است.

برف درب سرویس بهداشتی را در روستای کری در پارک ملی یوسمیتی مسدود می کند. بر اساس پست فیس بوک سرویس پارک ملی در روز سه شنبه، 28 فوریه 2023، پس از اینکه پارک بارش قابل توجهی برف را تجربه کرد، یوسمیتی به روی بازدیدکنندگان بسته است.منبع

به گفته وب سایت خدمات پارک ملی، تاریخ تخمینی برای بازگشایی وجود ندارد.

کابین‌های چادر در روستای کری در پارک ملی یوسمیتی تقریباً پوشیده از برف است.  بر اساس پست فیس بوک سرویس پارک ملی در روز سه شنبه، 28 فوریه 2023، پس از اینکه پارک بارش قابل توجهی برف را تجربه کرد، یوسمیتی به روی بازدیدکنندگان بسته است.