کلانتر می گوید 2 معاون کشته شده در حال خدمت در گرجستان در کمین قرار گرفتندکلانتر می گوید 2 معاون کشته شده در حال خدمت در گرجستان در کمین قرار گرفتندمنبع