کاکس مورد حمایت ترامپ برنده انتخابات مقدماتی فرماندار مریلند شدکاکس مورد حمایت ترامپ برنده انتخابات مقدماتی فرماندار مریلند شدمنبع