پیشنهاد غافلگیر کننده یکی از طرفداران Dodgers پس از اینکه او در خارج از زمین تکل زد، در فضای مجازی پخش شد
منبع