“من خیلی دلم برای اد تنگ شده”: سامی هاگار با فکر کردن به ون هالن دچار “غز” می شود
منبع