“مامان، جیپ رفته است!” گل و لای مرگبار از خانه کالیفرنیا عبور می کند و جیپ خانوادگی را با خود می برد“مامان، جیپ رفته است!” گل و لای مرگبار از خانه کالیفرنیا عبور می کند و جیپ خانوادگی را با خود می بردمنبع