قانونگذار تراجنسیتی مونتانا دوباره ساکت شد

رهبران قانونگذاری جمهوریخواه در مونتانا اصرار داشتند که قانونگذار تراجنسیتی دموکرات، زوئی زفیر را از شرکت در مناظره برای دومین هفته منع کردند، زیرا حامیان او جلسه مجلس نمایندگان را دوشنبه متوقف کردند – شعار “بگذارید صحبت کند!” از گالری قبل از اسکورت بیرون. (24 آوریل)منبع