بشنوید که نخست‌وزیر ژاپن می‌خواهد در رابطه با روابط آمریکا و ژاپن انجام دهد

بشنوید که نخست‌وزیر ژاپن می‌خواهد در رابطه با روابط آمریکا و ژاپن انجام دهد

منبع