الگوهایی در میان مظنونان تیراندازی دسته جمعی ظاهر می شود

در پی یک تیراندازی دسته جمعی دیگر، شباهت هایی بین مرد مسلح مظنون پارک هایلند و دیگر مظنونان تیراندازی اخیر در حال ظهور است. کاترین هریج با یک بازرس سابق FBI و ATF در مورد علائم هشدار دهنده آنلاین که نادیده گرفته شده اند صحبت می کند.منبع