اسناد مربوط به قابلیت‌های هسته‌ای یک کشور خارجی بنا به گزارش‌ها در Mar-a-Lago یافت شده استاسناد مربوط به قابلیت‌های هسته‌ای یک کشور خارجی بنا به گزارش‌ها در Mar-a-Lago یافت شده استمنبع