6 ژانویه فایربرند ترامپ را مورد انتقاد قرار داد: «بی صداقت، بی وفا، بی کفایت، خام»6 ژانویه فایربرند ترامپ را مورد انتقاد قرار داد: «بی صداقت، بی وفا، بی کفایت، خام»منبع