10 بازیگری که برای این اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کتاب ها مناسب نبودند و 11 بازیگری که عالی بودند
منبع