کی باعث ریزش صخره ها و رودخانه های مواج در کالیفرنیا می شودکی باعث ریزش صخره ها و رودخانه های مواج در کالیفرنیا می شودمنبع