کیمل سعی می‌کند بین رون دسانتیس و دونالد ترامپ به گوشت گوساله دامن بزند و گیلرمو در تگزاس سرگرم می‌شود.کیمل سعی می‌کند بین رون دسانتیس و دونالد ترامپ به گوشت گوساله دامن بزند و گیلرمو در تگزاس سرگرم می‌شود.منبع