کپسول اوریون ناسا پس از سفر 25 روزه به ماه و بازگشت در اقیانوس آرام سقوط کرد.
منبع