کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی می‌گویند ممکن است خلبان از هواپیمای آسیب‌دیده «پریده باشد».کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی می‌گویند ممکن است خلبان از هواپیمای آسیب‌دیده «پریده باشد».منبع