کمیته مجلس نمایندگان که در مورد حمله 6 ژانویه به کنگره تحقیق می کند، قصد دارد جلسات استماع را در پاییز ادامه دهد


کمیته مجلس نمایندگان که در مورد حمله 6 ژانویه به کنگره تحقیق می کند، قصد دارد جلسات استماع را در پاییز ادامه دهد. این کمیته می‌گوید که می‌خواهد از جینی توماس، همسر قاضی دیوان عالی کشور، کلارنس توماس، بشنود و می‌گوید که ارائه احضاریه‌های بیشتر را رد نمی‌کند. نیکول کیلیون، خبرنگار کنگره CBS News گزارش می دهد.منبع