کمبود کارکنان خطوط هوایی هرج و مرج سفر در تابستان را بدتر می کندکمبود کارکنان خطوط هوایی هرج و مرج سفر در تابستان را بدتر می کندSource link