کلانتر می گوید، جراحت جرمی رنر با برف روب “یک حادثه غم انگیز” بود

کلانتر دارین بالاام از شهرستان واشو، نوادا، گفت که تصادف برف روب که به شدت مجروح شد، جرمی رنر، هنرپیشه ناپسندی نداشت و زمانی رخ داد که پس از کمک رنر در کندن ماشین یکی از اعضای خانواده، گاوآهن شروع به غلتیدن کرد. اظهارات کامل کلانتری را از یک کنفرانس خبری ببینید.منبع