کریس پرت “Met Gala Look” خود را پست کرد و همه از او التماس کردند که آن را حذف کند
منبع