کریستینا اپلگیت ستاره پیاده روی مشاهیر هالیوود شد، اولین حضور پس از تشخیص ام اسکریستینا اپلگیت ستاره پیاده روی مشاهیر هالیوود شد، اولین حضور پس از تشخیص ام اسمنبع