کریستینا اپلگیت با دخترش روی فرش قرمز جوایز SAG رفت، پس از گفتن این که احتمال دارد او باشد. "آخرین جوایز نمایش به عنوان یک بازیگر"
منبع