کرستی آلی، ستاره فیلم های “به سلامتی” و “ببین چه کسی صحبت می کند” در سن 71 سالگی بر اثر سرطان درگذشت.کرستی آلی، ستاره فیلم های “به سلامتی” و “ببین چه کسی صحبت می کند” در سن 71 سالگی بر اثر سرطان درگذشت.منبع