کالیفرنیا اولین دفتر پیشگیری از خشونت اسلحه در کشور را اعلام کرد.کالیفرنیا اولین دفتر پیشگیری از خشونت اسلحه در کشور را اعلام کرد.منبع