کارمند والمارت در مغازه تیراندازی کرد و ۶ نفر را کشت


یکی از شاهدان روز چهارشنبه گفت که یکی از مدیران والمارت به سمت کارکنان همکار جمع شده در اتاق استراحت یک فروشگاه ویرجینیا تیراندازی کرد. شش نفر در دومین قتل عام گسترده در کشور طی چند روز کشته شدند. (23 نوامبر) (ویدیو AP: ناتان الگرن)



منبع