کاخ باکینگهام می گوید ملکه الیزابت تحت نظارت پزشکی استکاخ باکینگهام می گوید ملکه الیزابت تحت نظارت پزشکی استمنبع