چگونه ایالات متحده می خواهد با چین در اقیانوس آرام مقابله کند

چین به آرامی قلمرو مورد مناقشه در سراسر دریای چین جنوبی را که اغلب به هزینه همسایگانش تمام می شود، ادعا و نظامی کرده است. WSJ پیامدهای اقتصادی برای ایالات متحده و کشورهای سراسر اقیانوس هند و اقیانوس آرام و آنچه ایالات متحده در مورد آن انجام می دهد را توضیح می دهد.منبع