چه چیزی باعث شد که لورن کانارک شکایت خود را به رسانه های اجتماعی برساند؟چه چیزی باعث شد که لورن کانارک شکایت خود را به رسانه های اجتماعی برساند؟منبع