چاه های کالیفرنیا با عمیق شدن بی سابقه خشکسالی خشک می شوند

با عمیق تر شدن خشکسالی کالیفرنیا، جوامع روستایی بیشتری دچار کمبود آب می شوند، زیرا پمپاژ سنگین آب زیرزمینی را که با باران و برف دوباره پر نمی شود، کاهش می دهد. امسال بیش از 1200 حلقه چاه در سراسر کشور خشک شده است. (4 اکتبر) (ویدیوی AP توسط تری چی)منبع