پلیس چندین نفر را پس از هرج و مرج در نمایشگاه ایالت کنتاکی دستگیر کردپلیس چندین نفر را پس از هرج و مرج در نمایشگاه ایالت کنتاکی دستگیر کردمنبع