پلیس: مرد مسلح وارد باشگاه همجنس گرایان شد و شروع به تیراندازی کردپلیس: مرد مسلح وارد باشگاه همجنس گرایان شد و شروع به تیراندازی کردمنبع