پلیس عصای یک مرد نابینا را با اسلحه اشتباه می گیرد و بعد از اینکه همکاری نمی کند او را دستگیر می کند
منبع