پدر نمی تواند پس از انتخاب شدن در صف پیش فروش بلیط برای تور تیلور سویفت، آن را از بین ببرد.
منبع