ویروس در قلب خوک که برای اولین پیوند انسان مورد استفاده قرار گرفت کشف شد
Source link