واکنش کوتاه و نه چندان شیرین بایدن به دیدار ترامپ با نیک فوئنتس، برتری طلب سفیدپوست را تماشا کنید.
منبع