هیئت منصفه بزرگ از متهم کردن زن در قتل امت تایل خودداری کرد

هیئت منصفه بزرگ می سی سی پی از متهم کردن زن سفیدپوستی که اتهامش منجر به لینچ کردن امت نوجوان سیاهپوست تقریبا 70 سال پیش شد، خودداری کرد و به احتمال زیاد پرونده ای را که یک ملت را شوکه کرد و جنبش مدرن حقوق مدنی را تحریک کرد، بسته شد.منبع