هیئت منصفه، توری لانز، رپر را در تیراندازی به ستاره هیپ هاپ مگان تی استالیون در سال 2020 مقصر تشخیص داد.هیئت منصفه، توری لانز، رپر را در تیراندازی به ستاره هیپ هاپ مگان تی استالیون در سال 2020 مقصر تشخیص داد.منبع