“همه را پودر کرد”: شش کشته در برخورد هواپیماهای جنگ جهانی دوم در نمایشگاه هوایی دالاس“همه را پودر کرد”: شش کشته در برخورد هواپیماهای جنگ جهانی دوم در نمایشگاه هوایی دالاسمنبع