هلیکوپترها حدود 400 نفر را از سیل کنتاکی نجات دادندهلیکوپترها حدود 400 نفر را از سیل کنتاکی نجات دادندمنبع