“هرگز از رویاپردازی دست نکش”: هرشل واکر پس از شکست در رقابت مجلس سنای جورجیا صحبت می کند“هرگز از رویاپردازی دست نکش”: هرشل واکر پس از شکست در رقابت مجلس سنای جورجیا صحبت می کندمنبع