هاوارد شولتز، مدیر عامل سابق استارباکس با سناتور برنی سندرز بر سر اتحادیه ها دعوا می کند
منبع