نیکلاس کروز تیرانداز مدرسه پارکلند بدون آزادی مشروط زندگی می‌کند، هیئت منصفه مجازات اعدام را رد می‌کندنیکلاس کروز تیرانداز مدرسه پارکلند بدون آزادی مشروط زندگی می‌کند، هیئت منصفه مجازات اعدام را رد می‌کندمنبع