نیکلاس کروز تیرانداز مدرسه پارکلند بدون آزادی مشروط زندگی می‌کند، هیئت منصفه مجازات اعدام را رد می‌کند
منبع