نیروهای اوکراین برای عقب راندن روس ها موشک های قدرتمندی شلیک می کنند
منبع