نوزاد کرگدن سفیدی که ماه گذشته در باغ وحش سن دیگو به دنیا آمد، نویل نام داشتنوزاد کرگدن سفیدی که ماه گذشته در باغ وحش سن دیگو به دنیا آمد، نویل نام داشتمنبع