نوجوان قهرمان چرخ را به دست می گیرد، اتوبوس مدرسه میشیگان را پس از اینکه راننده در وسط مسیر از دست می دهد، متوقف می کند
منبع