نوجوانان در تلاش برای فرار از پلیس، کیا دزدیده شده را از پل هوایی مینیاپولیس بیرون می رانند
منبع