نهنگ خاکستری نمایشی رنگارنگ به تماشاگران واشنگتن می دهد، “رنگین کمان” را از سوراخ سوراخ می کند.



نهنگ خاکستری نمایشی رنگارنگ به تماشاگران واشنگتن می دهد، “رنگین کمان” را از سوراخ سوراخ می کند.



منبع